Soutěžní řád Českého bridžového svazu

 

1. Základní ustanovení

1.1. Úloha Soutěžního řádu

Soutěžní řád (SŘ) Českého bridžového svazu (ČBS) upravuje podmínky pořádání bridžových soutěží pořádaných v rámci ČBS. SŘ platí v návaznosti na Mezinárodní pravidla soutěžního bridže, edice 1997 (MP97).

 

1.2. Pořádající jednotky

Soutěže jsou pořádány jednotkami ČBS, tj. Ústředím ČBS (ÚČBS) nebo jednotlivými bridžovými kluby (BK) ČBS. Každá jednotka ČBS organizující soutěže vydává jejich propozice. Propozice nesmějí být v rozporu s MP97 a SŘ.

 

2. Účast v soutěžích

2.1. Právo účasti

Právo účasti v soutěžích pořádaných ČBS mají členové ČBS. Propozice soutěže mohou účast v soutěžích upravovat, např. povolit účast hostů nebo vyloučit z účasti hráče s neuhrazenými závazky vůči ČBS (nezaplacené členské příspěvky aj.). Účast v soutěži může být omezena také výkonností nebo kvalifikací. Nutným předpokladem účasti je úplné a včasné splnění všech podmínek účasti stanovených propozicemi.

 

2.2. Druhy soutěží

Soutěže ČBS jsou podle rozsahu a významu členěny na soutěže:

-         klubové

-         regionální

-         celostátní.

Celostátní soutěže vyhlašuje ÚČBS a uspořádáním soutěže nebo její části pověřuje členy ČBS nebo bridžové kluby. Celostátní soutěže jsou uváděny v termínovém kalendáři ČBS. Za regionální soutěže se považují otevřené klubové přebory, bridžové týdny a další soutěže s právem otevřené účasti všech členů ČBS.

Podle propozic mohou být soutěže ČBS vyhlášeny také jako soutěže s mezinárodní účastí. V soutěžích s mezinárodní účastí je přípustné používání konvenčních karet EBL (WBF) v anglickém jazyce. Použití jazyka u stolu je vázáno na národnost hráčů a dohodu hráčů u stolu.

Mezinárodní soutěže jsou soutěže pořádané EBL nebo WBF a řídí se příslušnými pravidly.

 

2.3. Hrající a nehrající účastníci soutěže

Účastníci soutěže jsou hrající nebo nehrající. Nehrajícími účastníky jsou např. nehrající kapitáni nebo skoreři družstva. Každý účastník soutěže je povinen dodržovat MP97, tento SŘ a propozice soutěže.

 

2.4. Obecné podmínky účasti

Každý hrající účastník soutěže (dále hráč) se zavazuje, že odehraje stanovený počet rozdání proti všem soupeřům podle hracího schématu a nasazení.

Je povinností každého účastníka soutěže:

-         dodržovat zákaz kouření, konzumace alkoholu a návykových látek

-         chovat se za všech okolností společensky a zdvořile vůči všem účastníkům soutěže

-         být vhodně oblečen a udržovat pořádek a čistotu v průběhu soutěže i po jejím skončení

-         dodržovat pravidla aktivní etiky a zásadu úplného objasnění významu partnerských dohod

-         respektovat autoritu vedoucího soutěže

-         přispívat k pozitivnímu obrazu bridže jako olympijské sportovní disciplíny.

 

3. Organizace soutěží

3.1. Propozice soutěží

a) Vyhlášení a zveřejnění propozic

Propozice vydává písemně pořádající jednotka. Musí být k dispozici všem účastníkům soutěže po celou dobu jejího trvání.

b) Obsah propozic

Propozice obsahují informace o podmínkách účasti v soutěži, způsobu hodnocení, omezení dražebních systémů, vkladech a způsobu stanovení cen pro vítěze.

Propozice nelze měnit v průběhu soutěže.

c) Povinnosti pořádající jednotky

Pořádající jednotka je povinna zabezpečit regulérní hrací podmínky, možnost podat odvolání, řízení soutěže kvalifikovaným vedoucím a výpočet a distribuci výsledků soutěže.

d) Informace o konání soutěží

Informace o konání soutěže musí být zveřejněny na oficiálních internetových stránkách ČBS. Kromě základních informací o podmínkách účasti v soutěži, vkladech a cenách pozvánka obsahuje kontakt na  pořadatele, způsob přihlášek, čas a místo konání soutěže a informace o možnosti ubytování v místě pořádání soutěže.

e) Vklady a ceny

Vklady jsou stanoveny v propozicích. Pokud není stanoveno jinak, musí být vklady uhrazeny v plné výši a najednou před zahájením soutěže, jinak hráč ztrácí nárok na účast v soutěži. Počet cen, jejich druh a hodnotu stanovuje pořadatel. Závisí-li výše a počet cen na počtu účastníků soutěže, musí být přesný rozsah cen zveřejněn nejpozději před začátkem soutěže. Na vydání ceny vzniká nárok bezprostředně po uplynutí doby pro reklamaci výsledků a doby potřebné pro vyřízení odvolání. Ceny musejí být předány nejpozději do 14 dnů od schválení konečných výsledků (viz tento bod, písm. g) ). Neúčastí v soutěži nevzniká nárok na vrácení vkladu do soutěže.

f) Počet rozdání

Počet rozdání hraných libovolným účastníkem soutěže upravují propozice soutěže, avšak celkově nejméně 22 a v každém kole nejvýše 36 rozdání. U vícekolových soutěží se doporučuje volit takové uspořádání, při kterém mají všechna kola (etapy) stejný počet rozdání. Není-li to z organizačních důvodů možné, je nutné vyrovnat váhu výsledků. Výsledky jednotlivých kol vyjádřené v % se pro tyto účely zaokrouhlují na setiny.

g) Schvalování výsledků

Výsledek nabývá platnost automaticky po uplynutí doby na reklamaci, a pokud bylo podáno odvolání, pak po jeho vyřešení. Pořadatel může schválit výsledky soutěže před vyřešením odvolání, pokud odvolání nemůže ovlivnit pořadí na závažných místech (udělení cen, postup a sestup). Propozice soutěže upravují podmínky pro uplatnění reklamací. Podmínky pro uplatnění reklamací musí být takové, aby žádný z účastníků soutěže nebyl fakticky zbaven možnosti reklamace. Není-li propozicemi stanoveno jinak, lhůta pro reklamace končí u jednorázových soutěží 30 minut, u dlouhodobých 15 dní po zveřejnění celkových výsledků.

h) Časové limity

Doporučené časové limity pro délku jedné sestavy (část kola hranou bez postupu hráčů) v soutěžích ČBS uvádí následující tabulka:

 

Počet rozdání v sestavě

Časový limit (min)

Časový limit se zástěnami (min)

1

9

-

2

16

-

3 a více

7,5 min/rozdání

8 min/rozdání

 

Propozice soutěží mohou stanovit jiný časový limit. Vhodnou dobu je třeba připočíst k sestavě v případě míchání, zapisování nebo zdvojování rozdání. Po uplynutí časového limitu se nesehraná rozdání dohrávají, pokud je to s přihlédnutím k organizačním omezením možné. Pokud to není možné, vedoucí nesehraná rozdání zruší a přidělí případné pokuty.

 

3.2. Typy soutěží

Podle počtu účastníků tvořících soutěžní jednotku (soutěžícího) se rozlišují:

-         soutěže jednotlivců,

-         soutěže dvojic,

-         soutěže družstev.

Podle způsobu hodnocení se rozlišují:

-         soutěže hodnocené soutěžními body podle pravidla 78A MP97 (dále: topové hodnocení)

-         soutěže hodnocené mezinárodními soutěžními body podle pravidla 78B MP97 (rozdílové hodnocení pomocí IMP),

-         soutěže hodnocené jiným stanoveným způsobem (např. pomocí tzv. instantních bodů).

Hodnocení prostými body se v soutěžích ČBS nepoužívá.

 

3.3. Řízení soutěží

Na místě pořádání soutěže řídí průběh a uspořádání soutěže pořadatel. Pořadatel je jmenovaný zástupce pořádající organizace společně se svými pomocníky. K řízení (rozhodování) vlastní soutěže je oprávněn kvalifikovaný vedoucí. K výkonu některých svých pravomocí může vedoucí určit pomocníky.

 

3.4. Výkonnostní stupně

a) Omezení účasti výkonnostním stupněm

Účast jednotky v soutěži může být omezena výkonnostním stupněm, stanoveným na základě výkonnostní třídy hráče ČBS (VT).

b) Výkonnostní stupně hráčů

Výkonnostní stupně hráčů jsou definovány na základě platného klasifikačního řádu (KŘ) ČBS.

c) Výkonnostní stupeň dvojice a družstva

Výkonnostní stupeň dvojice je průměrem výkonnostních stupňů hráčů. Výkonnostní stupeň družstva je průměrem výkonnostních stupňů čtyř hráčů základní sestavy s nejlepší výkonností.

 

4. Průběh hry

4.1. Dražba

Draží se verbálně s použitím jednotné formulace hlášek nebo pomocí dražebních karet (bidding-boxů). Pro celostátní soutěže je předepsáno používání dražebních karet.

 

4.2. Formulace hlášek

Bez použití dražebních karet je přípustná pouze jednotná slovní formulace hlášek bez jakéhokoli prodlení, úvodu, doslovu nebo komentáře. Jsou-li u stolu všichni hráči české národnosti, používají se hlášky v českém jazyce: pas, jeden tref (pik), jedno káro (srdce), jeden bez trumfů, dva trefy (piky, bez trumfů), dvě kára (srdce), tři (čtyři) trefy (kára, srdce, piky, bez trumfů), pět (šest, sedm) trefů (kár, srdcí, piků, bez trumfů), kontra, rekontra. Nejsou-li u stolu všichni hráči české národnosti, draží se anglicky, pokud se hráči nedohodnou jinak.

 

4.3. Pravidla upravující průběh dražby

Není-li v propozicích soutěže uvedeno jinak, platí jednotná pravidla pro používání dražebních systémů se zvláštním zřetelem na neobvyklé dražební systémy, pravidla pro alertování konvenčních hlášek, pravidla pro vysvětlování významu hlášek a pravidla pro povinnou přestávku v dražbě a používání upozornění STOP.

Použití dražebních karet (bidding-boxů) a zástěn upravuje příloha k tomuto SŘ.

 

4.4. Omezení používání dražebních systémů

4.4.1. Obecná omezení

Oba partneři musí používat stejný dražební systém a stejný systém hraní karet (výnosů a přidání). Systémy nesmějí být měněny v průběhu jednoho kola soutěže nebo utkání. Mezinárodní pravidla implicitně předpokládají, že hráči jsou povinni znát a umět vysvětlit vlastní partnerské dohody (viz pravidla 20F, 21B, 40C, 75C,D).

 

4.4.2. Omezení daná propozicemi

a) Zákaz používání konvence

V propozicích soutěže mohou být stanovena další pravidla omezující používání některých konvencí. Omezení však nesmí být v rozporu s tímto SŘ. Právo omezit používání některých konvencí v soutěžích klubové úrovně přechází na pořadatele.

b) Pouze jednoduché systémy[1]

Propozice určité soutěže nebo kluby pro všechny jím pořádané soutěže mohou vyhlásit používání pouze jednoduchých systémů.

c) Zákaz klamavého příkazného zahájení

Propozice soutěže mohou výslovně zakázat použití klamavého příkazného zahájení ve smyslu omezení používání konvence.

 

4.4.3. Omezení používání VUS[2]

VUS není povoleno používat v soutěžích:

-          jednotlivců,

-          dvojic, hraje-li se sestava na méně než 16 rozdání,

-          družstev, hraje-li se utkání na méně než 16 rozdání.

Použití VUS v regionálních soutěžích a v celostátních soutěžích se zahraniční účastí je regulováno propozicemi soutěže.

 

4.4.4. Seznámení soupeřů s metodami VUS

Dvojice používající VUS musí předat organizační jednotce nebo soupeřům, se kterými se utká, podrobný popis systému a vysvětlující popis použitých dražebních metod nejméně dva týdny před zahájením soutěže[3].

Následně platí tato omezení:

-     změna v systému může být učiněna jen se souhlasem soutěžního referenta ÚČBS, a to nejpozději 14 dnů před zahájením kola (soutěže),

-          systém nemůže být nahrazen jiným; tento zákaz platí až do konce vícekolové soutěže.

 

4.4.5. Omezení VUS v soutěžích družstev

a) Nasazení dvojice používající VUS

Družstvo, jehož dvojice používá VUS, je automaticky považováno za hostující proti každému družstvu, jehož žádná dvojice VUS nepoužívá. Pro domácí pak neplatí pravidlo, že přisednuvší dvojice zůstává pro druhou polovinu na svém místě. Proti dvojici používající VUS může být nasazena libovolná dvojice ve všech částech utkání (kola).

b) Obrana proti VUS

V obraně proti VUS lze použít veškeré speciální dohody s výjimkou dohody, že zahájení PAS nevylučuje sílu běžně vhodnou na zahájení v barvě nebo v BT na prvém stupni. Speciální dohody v obraně proti VUS vyhotovené písemně musí být doručeny nejméně 15 minut před začátkem kola nebo utkání dvojici používající VUS.

 

4.5. Porušení zákazu používání konvence

Proviní-li se jednotka proti zákazu používání konvence, příslušné rozdání je zrušeno a:

-          neprovinilá linka je odškodněna “průměrným plus”

-         provinilá linka je pokutována 1 VB v rozdílově hodnocených soutěžích a nulou v rozdání v topově hodnocených soutěžích.

 

4.6. Klamavé hlášky a zahrání

a) Právo na klamavou hlášku nebo zahrání

Za klamavé jsou považovány hlášky nebo zahrání, jež jsou v podstatném rozporu s oznámenou partnerskou dohodou.

Klamavá hláška (Definice, MP97): Úmyslné a podstatné odchýlení od předpokládané honérové síly nebo délky v barvě.

Použití klamavé hlášky musí být v souladu s MP97 připouštěno.

b) Oznámení použití

Hráči mají oznámit použití každé klamavé hlášky nebo zahrání soupeřem ihned po ukončení rozdání vedoucímu.

c) Nepřiměřená četnost klamavých hlášek

Nepřiměřená četnost klamavých hlášek podléhá disciplinárnímu řízení.

Opatření proti klamavým hláškám vedou pouze ke zjišťování případné neoznámené partnerské dohody, resp. k řešení etických problémů spojených s nadměrným používáním klamavých hlášek.

 

4.7. Alertování

4.7.1. Provedení alertování

Alertování se provádí dvojím poklepem na stůl. Při použití dražebních karet se provádí umístěním karty ALERT přes nebo do blízkosti alertované hlášky. Hráč je zodpovědný za to, že si soupeř(i) alertování všiml(i).Při použití zástěn srovnej přílohu tohoto SŘ: Použití zástěn.

 

4.7.2. Rozsah alertování

Rozsah alertování upravuje příloha tohoto SŘ: Alertování

 

4.8. Konvenční karty

Závazné použití konvenčních karet může být předepsáno propozicemi soutěže.

V klubových soutěžích je doporučeno používání konvenčních karet ČBS, vyplněných česky. V regionálních a celostátních soutěžích s výjimkou soutěží omezených na jednoduché systémy (viz příloha SŘ: Klasifikace systémů) je vyžadováno použití konvenčních karet ČBS, vyplněných česky.

V soutěžích s mezinárodní účastí se používají konvenční karty ČBS nebo EBL, případně WBF, vyplněné anglicky.

Při absenci správné a správně vyplněné konvenční karty nechá vedoucí vyplnit konvenční kartu na místě na úkor času provinilé dvojice.

 

4.9. Postup při prvním zdvihu

Obránce, který je na řadě vynést, si může nechat zopakovat celou dražbu a požádat o vysvětlení libovolných hlášek, které soupeři během dražby použili. Poté vynese kartu lícem dolů.

Nyní mohou jeho partner a hlavní hráč nechat zopakovat celou dražbu a požádat o vysvětlení libovolných hlášek, které soupeři během dražby použili. Poté se obrátí vynesená karta lícem vzhůru. Porušení pravidla o prvním výnosu lícem dolů má za následek ztrátu tohoto práva na zopakování a vysvětlení. Opakované porušení tohoto pravidla může být kvalifikováno jako neoprávněná informace.

Nyní si může hlavní hráč nechat zopakovat celou dražbu a požádat o vysvětlení libovolných hlášek, které soupeři během dražby použili. Poté hlavní hráč zahraje kartu z listu tichého hráče.

Nyní si může druhý obránce nechat zopakovat celou dražbu a požádat o vysvětlení libovolných hlášek, které soupeři během dražby použili, a to nezávisle na tom, zda jeho partner vynesl lícem dolů a zda případně svého práva na zopakování a vysvětlení již použil.

Poté, co druhý obránce zahraje kartu, nemá již nikdo právo na zopakování dražby. Všichni kromě tichého hráče mají, kdykoli jsou na řadě hrát, právo na informaci o konečném závazku a právo požádat o vysvětlení libovolných hlášek, které soupeři během dražby použili.

 

4.10. Postup při zjišťování významu hlášek, výnosů a přidání

Formulace dotazu musí být volena tak, aby nepodala partnerovi žádnou informaci o listu tazatele. Nevhodná formulace dotazu nebo odpovědi může být kvalifikována jako neoprávněná informace. Po dohodě s tazatelem lze podat dohodnuté informace plynoucí z celé dražby partnera souhrnně.

Dotaz není “investice bez rizika”. Před začátkem sestavy je povinností hráče, aby se seznámil se základy soupeřových dohod, jako jsou: základní charakter dražebního systému, síla zahájení 1BT, výnosy a markování. Dotaz v průběhu dražby (nebo jiná indikace, jako např. změna tempa, nebo náhlý zájem o konvenční kartu soupeře) následovaný pasem může ovlivnit partnera: indikovat dražbu nebo naznačit výnos, poskytnout “komfort” v soutěžních situacích. Pokud partner provede hraniční akci, bude rozhodnuto, že neoprávněná informace mohla být předána (pravidlo 16 MP97).

Vysvětluje se vždy pouze obsah dohod; pokud není explicitní dohoda učiněna, nemá se vysvětlovat, jak byla hláška partnera interpretována[4]. Pokud však odpověď na dotaz zní “není dohodnuto”, je třeba uvážit, že čím je dvojice sehranější, tím pravděpodobněji má implicitní dohody.

 

4.11. Upozornění STOP, povinná a doporučená přestávka v dražbě, jednotné dražební tempo

Před každou hláškou skokem a před zahájením na druhém a vyšším stupni je nutné použít upozornění STOP. Opakované opominutí použití upozornění STOP může být kvalifikováno jako neoprávněná informace.

Po upozornění STOP hráč po levici vyčká s další dražbou asi 10 vteřin.

Také v případě, kdy nebylo použito upozornění STOP, doporučuje se dodržet minimální přestávku v dražbě. Povinností hráče je dodržovat pokud možno jednotné tempo dražby. Nedodržení rovnoměrného tempa dražby (váhání, nebo naopak příliš rychlá dražba) může být kvalifikováno jako neoprávněná informace. Hráč má být připraven na očekávaný další vývoj dražby.

Příliš rychlá dražba může hráče zbavit práva vzít zpět svoji hlášku v případě, kdy se soupeř opozdí s alertováním a ukáže se, že bezprostředně předcházející hláška soupeře byla konvenční.

 

4.12. Zápis výsledků

Při zapisování výsledků se k označení druhu závazku se používají obrázkové symboly (§,¨,©,ª,BT) nebo anglické zkratky (C,D,H,S,NT). Nepoužívají se české zkratky druhu závazku. K označení kontrovaného a rekontrovaného závazku se používají značky X, XX nebo D, RD v angličtině. K označení sehrávajícího se uvádějí anglické zkratky názvu světové strany (N, E, S, W).  Počet dosažených zdvihů se uvádí relativně k výši závazku, tj. =, +1, +2, ..., -1, -2, ... .

Zápis provádí jeden z hráčů linky NS. Zapisující hráč provádí kontrolu karet proti zápisovému lístku. Kontrolu zápisu výsledků a zapsaných karet provádějí členové linky EW. Za správnost zápisů odpovídají obě linky stejnou měrou. Za správné zdvojení rozdání odpovídají obě linky stejnou měrou.

 

5. Odškodnění a soutěžní sankce (pokuty)

Soutěžní sankce (pokuty) se uplatňují proti provinilému soutěžícímu, neovlivňují však výsledek soupeře.

5.1. Odškodnění za neodehrané rozdání

Není-li soutěžícímu umožněno sehrát regulérním způsobem soutěžní rozdání, má soutěžící právo na odškodnění:

-          3 IMP v rozdílově hodnocených soutěžích,

-     “průměrné plus” tj. 60% maximálního výsledku rozdání (60% topu) nebo průměr z ostatních rozdání, je-li lepší než 60%, v ostatních typech soutěží; provinivší se soutěžící obdrží “průměrné minus”, tj. 40% topu.

 

5.2. Procedurální pokuty

V soutěžích ČBS mají vedoucí využívat veškeré pravomoci udílet procedurální pokuty ve shodě s pravidlem 90A a zejména k potrestání prohřešků proti pravidlům správného chování a jakéhokoli chování, jež by mohlo vést ke ztrátě požitku ze hry jiných účastníků soutěže. Vedle provinění vyjmenovaných pravidlem 90B MP97 se jedná zvláště o porušení obecných podmínek účasti v soutěži podle bodu 2.4. a dále (nejedná se o úplný výčet):

-         soustavné překračování časového limitu

-         jakékoli poznámky nebo komentáře k rozdání, mající za následek obdržení neoprávněné informace o rozdání u jiného stolu

-         zdržování hry diskusemi o rozdání, výsledku rozdání nebo rozhodování vedoucího

-         absence konvenční karty, nesprávné a neúplné vyplnění konvenční karty

-         vědomé nebo opakované porušení pravidel o alertování

-         nesprávná manipulace s krabicemi

-         záměna rozdání

-         chybné zdvojení rozdání

-         nesprávné, chybějící nebo nečitelné zápisy

-         vyjmutí cizích listů z krabice po ukončení hry

-         nedovolené opuštění místa.

Porušení obecných podmínek účasti v soutěži podle bodu 2.4. musí být pokutováno nejméně 2 VB v rozdílových a 50% topu z rozdání v topových soutěžích.

 

5.3. Vyloučení hráče a možnost disciplinárního postihu

Opakované porušení obecných podmínek účasti v soutěži ve smyslu bodu 2.4. musí být řešeno vyloučením hráče z probíhajícího kola soutěže.

Opakované nebo hrubé porušení podmínek účasti v soutěži ve smyslu bodu 2.4. musí být disciplinárně projednáno.

 

6. Pořádání soutěží

6.1. Právo účasti

Právo účasti v soutěži mají soutěžící řádně přihlášení, prezentovaní v době k tomu určené a přítomní v hrací místnosti v okamžiku oficiálního začátku soutěže. Vedoucí má právo vyřadit přihlášeného soutěžícího, který tuto podmínku nesplňuje (srovnej však 6.2.2. pro soutěže družstev).

 

6.2. Soutěže družstev hodnocené rozdílově

V této části jsou upraveny podmínky pořádání rozdílově hodnocených soutěží (pomocí IMP). Ustanovení 6.1.7. až 6.1.10. platí také pro soutěže dvojic hodnocené IMP (skupinové soutěže). Převod rozdílu v IMP na výsledek utkání v závislosti na počtu rozdání je uveden v příloze SŘ.

 

6.2.1. Členové družstva a náhradníci

Družstvo tvoří čtyři až šest hráčů základní sestavy. Počet náhradníků stanoví propozice soutěže. Náhradník nesmí nastoupit v polovině nebo více kolech soutěže. Náhradník smí být členem základní sestavy družstva nižší soutěže.

 

6.2.2. Čekací doba a odškodnění za neodehraná rozdání

Propozice soutěže mohou definovat čekací dobu. Čekací doba je obvykle 1/4 doby stanovené na utkání, s vyloučením doby pro výpočet výsledků. Propozice mohou odchylně specifikovat čekací dobu pro družstvo, přijíždějící k prvnímu utkání kola z větší vzdálenosti, pokud není podobná situace řešena předem dohodnutou změnou začátku dotčeného utkání.

Za každých započatých 15 minut zpoždění odebere vedoucí dvě rozdání.

Odškodnění za neodehraná rozdání řeší v zásadě propozice soutěže. Není-li v propozicích uvedeno jinak, použije se ustanovení bodu 5.1.

 

6.2.3. Otevřená a zavřená místnost, domácí a hosté

a)    Otevřená místnost je přístupná účastníkům soutěže i divákům. Zavřená místnost je přístupná jen s výslovným svolením vedoucího.

b)         Hráči hrající v zavřené místnosti ji mohou opustit jen s výslovným svolením vedoucího.

c)         Domácí je družstvo uvedené v rozpisu na prvním místě.

d)         Při hře na společná rozdání může pořadatel stanovit další omezení.

 

6.2.4. Nasazení družstev

a)         Domácí družstvo zahajuje utkání v otevřené místnosti na lince N-S.

b)         Domácí družstvo má právo zaujmout místo, až svoje místo zaujmou hosté.

c)    Dvojice domácího družstva, která pokračuje v nezměněné sestavě ve druhé polovině utkání, zůstává na svém místě. Hosté zaujmou místa tak, aby proti sobě nehrály stejné dvojice. Při použití VUS platí pravidla dle bodu 4.4.5.

 

6.2.5. Přestávka v utkání

a)         Přestávka musí být předepsána pro utkání na více než 16 rozdání.

b)         Přestávka dělí utkání na rovnoměrné části, z nichž žádná nemá více než 16 rozdání.

c)    Družstvo smí střídat hráče jen v přestávce utkání. Ve výjimečném případě může vedoucí připustit jiné střídání. Střídaný hráč pak nemůže nastoupit v následující části.

Není-li upraveno jinak, uplatňují se časové limity podle bodu 3.1. h) na celé utkání. V případě hry na společná rozdání se časové limity uplatňují na jednotlivé sestavy.

 

6.2.6. Chybně sehraná rozdání

a)    Krabice sehraná chybně v první místnosti musí být sehrána v druhé místnosti odpovídajícím způsobem.

b)   Sehraje-li se krabice chybně ve druhé místnosti, je krabice uznaná za vadnou. Je-li dostatek času, sehraje se rozdání znovu v obou místnostech. Není-li dostatek času, neprovinivší se linka je odškodněna podle bodu 5.1. Provinivšímu se družstvu je udělena pokuta 1/2 VB.

c)    Sehraje-li se část utkání na stejných linkách, je výsledek této části utkání hodnocen jako nerozhodný (0 IMP) a obě družstva jsou pokutována 2 VB.

d)   Sehraje-li se celé utkání na stejných linkách, je utkání hodnoceno jako nerozhodné (0 IMP) a obě družstva jsou pokutována 3 VB.

e)    Sehraje-li se celé utkání na stejných linkách v posledním kole vícekolové soutěže, je utkání hodnoceno jako nerozhodné (0 IMP) a obě družstva obdrží 0 VB.

 

6.2.7. Nedohrání utkání

Nemůže-li být utkání z vážných důvodů dohráno, může být za konečný výsledek uznán stav v okamžiku přerušení utkání, je-li odehrána v platné sestavě alespoň polovina rozdání[5] a neprovinilá strana souhlasí s takovým výsledkem.

Nesouhlasí-li neprovinilá strana s výsledkem v okamžiku přerušení a je-li odehrána alespoň polovina rozdání,

a)      vedoucí může určit dočasného náhradního hráče podle 6.3.

b)      vedoucí přidělí odškodnění za neodehraná rozdání podle 5.1., nejvýše však na 25% rozdání

Zůstávají-li neodehraná rozdání po vyčerpání možností a), b) nebo bylo-li v platné sestavě odehráno méně než polovina rozdání, považuje se utkání za neodehrané podle 6.2.8.

Neopodstatněně nedohrané utkání se hodnotí jako neodehrané utkání podle 6.2.8. a podléhá disciplinárnímu řízení.

 

6.2.8. Neodehraná a neplatná utkání

Je-li družstvu znemožněno sehrát regulérní utkání, přizná se mu nejvýhodnější odškodnění z těchto možností:

-         počet VB za nerozhodný výsledek zvýšený o 20%

-         počet VB vypočtený průměrem za ostatní odehraná utkání v soutěži, zaokrouhlený na desetiny bodu

-         počet VB vypočtený jako doplněk k průměru za ostatní odehraná utkání soupeře v soutěži, zaokrouhlený na desetiny bodu

a počet IMP odpovídající horní hranici pásma pro celé číslo daného počtu VB.

Družstvu, které nesehrání utkání způsobilo, se přidělí horší z těchto možností:

-         10 VB (5 VB)

-         průměr VB za ostatní odehraná utkání družstva v soutěži, zaokrouhlený na desetiny bodu

-         průměr VB z odehraných utkání dosažený ostatními družstvy v soutěži proti družstvu, s nímž utkání nebylo sehráno, zaokrouhlený na desetiny bodu

a počet IMP odpovídající spodní hranici pásma pro celé číslo daného počtu VB.

5 VB se přidělí, jedná-li se o kontumační prohru v posledním kole vícekolové soutěže, nebo v důsledku vyloučení hráče z probíhajícího kola soutěže; 10 VB se přidělí v ostatních případech.

Sehraje-li družstvo v soutěži podle hracího plánu méně utkání než ostatní družstva (BYE), použije se k odškodnění počet VB za nerozhodný výsledek zvýšený o 20% a odpovídající počet IMP odpovídající horní hranici pásma pro daný počet VB (pro 32 rozdání 18VB a +22 IMP). Družstvu, které do soutěže vstoupilo později, pokud to propozice soutěže povolují, se přidělí za nesehraná utkání 15 VB.

Sehrálo-li družstvo méně než polovinu utkání, je ze soutěže vyloučeno a jeho výsledky se ruší.

 

6.2.9. Nedokončení vícestupňové soutěže

Za vícestupňovou soutěž se považuje soutěž s postupem do vyšší a sestupem do nižší soutěže.

Za nedokončení vícestupňové soutěže se považuje kontumační prohra v posledním kole soutěže. Družstvo, které se takto proviní, automaticky sestupuje v případě, že jakýkoli výsledek tohoto utkání mohl ovlivnit vítěze, postupující nebo sestupující. Pokud družstvo sestupuje také podle pořadí, je družstvo pro následující ročník ze všech stupňů vícestupňové soutěže vyřazeno. Celkový počet sestupujících a postupujících se nemění.

Uvedené sankce platí pro každého člena družstva jednotlivě. Dotčení hráči nemohou nastoupit v následujícím ročníku soutěže ani jako náhradníci. Je možný i disciplinární postih hráčů. Pro posouzení možnosti ovlivnění se vychází ze skutečně dosažených výsledků posledního kola; u neodehraných utkání se neuvažují přidělené pokuty.

 

6.2.10. K.O. zápasy

Utkání v play-off turnaji může být předčasně ukončeno po dohrání kteréhokoliv segmentu odstoupením  družstva – vzdáním zápasu. Propozice soutěže mohou také povolit neodehrání zápasu dvou družstev o konečné umístění. Pořadí týmů je pak určeno podle výsledků po základní části.  Na tyto případy se nevztahuje bod 6.2.9 soutěžního řádu.

 

6.2.11. Předehraná a odložená utkání

Propozice vícekolové soutěže mohou povolit předehrání nebo odložení utkání. Předehrání nebo odložení utkání však není možné v posledním kole soutěže. Odložená utkání musí být sehrána před posledním kolem soutěže. Porušení těchto pravidel se hodnotí jako nesehrání utkání v posledním kole vícekolové soutěže podle bodu 6.2.8. z viny jednoho nebo obou družstev.

Změnu termínu utkání schvaluje po dohodě kapitánů pořadatel soutěže. Předehraná nebo odložená utkání musí řídit kvalifikovaný vedoucí.

 

6.3. Soutěže dvojic a jednotlivců

V této části jsou upraveny podmínky pořádání soutěží dvojic a jednotlivců.

 

6.3.1. Nasazení soutěžících a pozdně příchozí

Pořadatel zajistí rovnoměrné nasazení soutěžících na linky a do skupin podle následujících kritérií (v uvedeném pořadí):

-         výsledek kvalifikace nebo předchozích kol,

-         výkonnostní stupeň,

-         regionální zastoupení,

-         los.

Pokud to podmínky soutěže dovolí a propozice soutěže výslovně nezakazují, vedoucí zapojí do hry i pozdě příchozí.

Je-li pořadatel včas uvědoměn o pozdním příchodu přihlášené jednotky, může na jeho pokyn vedoucí (avšak srovnej 6.1.):

-         delegovat náhradního hráče (jednotku), nejvýše však na 25% rozdání daného kola

-         přidělit umělý upravený výsledek, nejvýše však u 25% rozdání daného kola

-         za okolností ohrožujících organizaci celé soutěže určit náhradního hráče (jednotku), který dokončí soutěž za omezení daných bodem 6.4.

 

6.3.2. Hrací uspořádání

Hrací uspořádání volí pořadatel s přihlédnutím k organizačním omezením tak, aby každý soutěžící sehrál co největší počet vydaných rozdání, aby se utkal s co největším počtem soupeřů a aby uspořádání bylo co nejvíce vyrovnané, tj. aby se výsledky daného soutěžícího poměřovaly s výsledky všech dalších soutěžících v maximálně podobném poměru.

 

6.3.3. Porušené rozdání a související sankce

Každý účastník soutěže je povinen okamžitě upozornit na porušené rozdání. Zjistí-li vedoucí porušené rozdání a:

1. V topových soutěžích:

a)   porušené rozdání bylo hráno nejvýše v 10% všech výsledků, rozdání se zrekonstruuje do původní podoby a neprovinivší se strany jsou odškodněny podle bodu 5.1.,

b)      porušené rozdání bylo hráno ve více než 10% všech výsledků, hodnotí se odděleně dvě skupiny výsledků jako samostatná rozdání.

2. V rozdílových soutěžích

a)   porušené rozdání bylo hráno nejvýše v 20% všech výsledků, rozdání se zrekonstruuje do původní podoby a neprovinivší se strany jsou odškodněny podle bodu 5.1.,

b)      porušené rozdání bylo hráno ve více než 20% všech výsledků, rozdání se zruší bez náhrady.

Sankce: Každý soutěžící, jehož hráč přispěl ke vzniku porušeného nebo chybně zdvojeného rozdání, je pokutován 25% topu (1VB). Každý soutěžící, který nezavinil porušené rozdání, ale mohl jeho dalšímu šíření zabránit, je pokutován 10% topu (1/2 VB).

 

6.4. Náhradní hráči a změny ve složení soutěžícího

V odůvodněných případech může vedoucí povolit náhradního hráče v soutěžích družstev nad rámec náhradníků podle 6.1.1., nejvýše však na 25% rozdání hraných v daném kole soutěže.

V odůvodněných případech může vedoucí povolit účast náhradního hráče nebo náhradního soutěžícího v soutěžích dvojic nebo jednotlivců, nejvýše však na 25% rozdání hraných v daném kole soutěže.

Propozice vícestupňové soutěže mohou dále omezit účast náhradníků. Náhradník nemůže být povolen, dochází-li jeho účastí ke konfliktu zájmů.

Se souhlasem vedoucího nebo organizačního výboru vícekolové soutěže může dojít k takové změně ve složení soutěžícího, při níž náhradní hráč přebírá práva původního člena soutěžícího a původní člen je ze soutěže vyřazen; v soutěžích dvojic nebo jednotlivců je podmínkou, aby náhradní hráč sehrál alespoň 50% rozdání v soutěži.

 

7. Stížnosti a odvolání

7.1. Definice stížnosti a odvolání

Stížností se rozumí upozornění na nedostatky soutěže bez požadavku na změnu výsledků. Stížnost řeší nejbližší kolektivní orgán útvaru, jehož se stížnost týká, nebo jej postupuje odborným komisím.

Odvoláním se rozumí požadavek na změnu rozhodnutí ovlivňující výsledek soutěže nebo její další průběh. Každé odvolání podané ve lhůtě pro odvolání pozastavuje konečné vyhlášení výsledků. Odvolání podané po lhůtě bude projednáno jako stížnost.

 

7.2. Podání odvolání

Odvolání proti rozhodnutí vedoucího musí být podáno ve lhůtě do 30 minut po ukončení kola (soutěže) písemnou formou. Propozice mohou určit jinou lhůtu. Lhůta pro odvolání proti konečným výsledkům se řídí ustanovením 3.1.g) SŘ. Propozice soutěže mohou stanovit kauci, skládanou při odvolání. Odvolání může podat jménem dvojice každý hráč dvojice, jménem družstva kapitán družstva nebo alespoň polovina členů základní sestavy družstva.

 

7.3. (zrušen)

 

7.4. (zrušen)

 

7.5. Národní odvolací výbor ČBS

Národní odvolací výbor ČBS je národní odvolací institucí pro oblast MP97, SŘ a propozic soutěží ve smyslu pravidla 93C MP97.

Odvolání k národnímu odvolacímu výboru ČBS lze podat ve lhůtě do 30 dnů od napadeného rozhodnutí. Při podání se skládá kauce 2300 Kč. Kauce propadne, jestliže národní odvolací výbor ČBS rozhodne, že odvolání bylo bezdůvodné.

Rozhodnutí národního odvolacího výboru ČBS je konečné.

 

7.6. Termíny rozhodnutí

Rozhodčí komise, disciplinární komise nebo odvolací výbor ČBS rozhodne do 28 dnů od obdržení odvolání. Své rozhodnutí oznámí písemně všem zainteresovaným.

 

8. Závěrečná ustanovení

Doplňky a změny Soutěžního řádu provádí ÚČBS.

Případy, na které SŘ a ostatní předpisy nepamatují, řeší orgány ČBS v rozsahu svých pravomocí.

Tato verze SŘ vznikla z poslední verze SŘ ze dne 4.9.1998 zanesením do tohoto dokumentu všech novelizací schválených ÚČBS v období od 4.9.1998 do 8.3.2005. Tyto novelizace se týkaly článků 3.3, 7.3., 7.4. a 7.5. SŘ, přílohy č.2 (Používání dražebních karet) a přílohy č.5 (Klasifikace dražebních systémů).

Tento SŘ nabývá účinnosti dnem 9.3.2005 a ruší dříve platný SŘ ze 4.9.1998 včetně jeho doplňků.

 

 

Novelizované znění SŘ schválilo ÚČBS 2. ledna 2007

 


 

Příloha č.1:   Převodní tabulka IMP na VP

 

ROZDÁNÍ:  8  10  12  14    16  20  24  28    32  36  40  48

VP       <------------ SPODNÍ MEZE ROZDÍLU IMP ----------->

25:0     51  56  62  67    72  80  88  95   101 107 113 124

25:1     46  51  56  61    65  73  80  86    92  98 103 113

25:2     42  46  51  55    59  66  72  77    83  89  94 103

25:3     38  42  46  49    53  60  65  69    74  80  85  94

25:4     34  38  41  44    47  54  58  62    66  72  77  85

25:5     30  34  37  39    42  48  52  56    59  65  69  77

24:6     27  30  33  35    37  42  46  50    53  58  61  69

23:7     24  26  29  31    32  37  40  44    47  51  54  61

22:8     21  22  25  27    28  32  35  38    41  44  47  53

21:9     18  19  21  23    24  27  30  32    35  37  40  45

20:10    15  16  17  19    20  22  25  26    29  30  33  37

19:11    12  13  13  15    16  17  20  21    23  24  26  29

18:12     9  10  10  11    12  13  15  16    17  18  19  21

17:13     6   7   7   8     8   9  10  11    11  12  12  13

16:14     2   2   2   3     3   3   4   4     4   4   4   5

15:15     0   0   0   0     0   0   0   0     0   0   0   0


 

Příloha č.2:  Používání dražebních karet

 

Chce-li hráč učinit nabídku, pevně uchopí označení požadované dražební karty a přemístí tuto kartu spolu se všemi dražebními kartami pro nižší nabídky před sebe na stůl. Následující hlášky jsou kladeny na stůl v jedné rovině zleva doprava tak, že částečně překrývají dříve položené dražební karty, avšak všechny hlášky jsou stále viditelné.

Upozornění STOP: Při užití dražebních karet se upozornění STOP provádí položením dražební karty STOP na stůl. Položení karty STOP předchází umístění dražebních karet pro vlastní hlášku. Po uplynutí přibližně 10 vteřin hráč kartu STOP odstraní a tím dá pokyn dalšímu hráči v pořadí k pokračování v dražbě.

Po ukončení dražby, poté, co měli všichni hráči dostatek času na prohlédnutí dražební sekvence (toto nahrazuje právo každého hráče s výjimkou tichého hráče na zopakování dražby před zahráním první karty podle pravidel 20C, 41B a 41C MP97), jsou všechny dražební karty vráceny do boxu.

Hláška je považována za učiněnou, jakmile byla karta se zjevným úmyslem vytažena z boxu. Hráč se musí rozhodnout pro hlášku dříve, než se dotkne karet v boxu. Váhání a dotýkání se různých dražebních karet v boxu může být považováno za neoprávněnou informaci a pokutováno podle pravidla 16 MP97.

Ke změně hlášky v daném kole podle pravidla 25A MP97 může dojít jedině za současného splnění následujících podmínek:

-          hráč omylem vytáhl chybnou dražební kartu,

-          hráč svůj omyl napraví nebo se jej pokusí napravit bez přestávky na rozmyšlení.


 

Příloha č.3:  Používání zástěn

 

Zástěna rozděluje stůl diagonálně na dvě části tak, že Sever a Východ, resp. Jih a Západ sdílejí prostor na stejné straně zástěny. Hraná krabice se umístí do středu podnosu pohybujícího se pod zástěnou. Zástěna se uzavře tak, aby bylo možné podnos přesunout na druhou stranu zástěny. Hráči vyjmou své listy z krabice.

 

Hráči počínaje zahajitelem pokládají dražební karty na svou stranu podnosu zleva doprava tak, aby se dražební karty překrývaly, avšak byly stále viditelné a směřovaly k partnerovi. Hláška se považuje za učiněnou, jakmile hráč umístí dražební kartu na podnos (avšak může být uplatněno pravidlo 25). Jakmile Východ nebo Západ učiní hlášku, Jih nebo Sever přesouvá podnos na druhou stranu zástěny. Na druhé straně zástěny je podnos umístěn tak, aby všechny hlášky byly viditelné. Během dražebního období neprobíhá žádná verbální komunikace. Po závěrečném pasu hráči odklidí dražební karty zpět do boxů.

 

Zahajovací výnos se provádí lícem dolů. Jakmile je proveden, soupeř vynášejícího na stejné straně zástěny oznámí, že výnos byl učiněn. Obránce zdvihne zástěnu a hra normálně pokračuje. Zástěna je zdvižena jen do té míry, aby všichni hráči viděli na vyložené a hrané karty. Hra se řídí Mezinárodními pravidly soutěžního bridže 1997 (MP97) s těmito úpravami:

 

Pravidlo  9A2(b)(1):

Tichý hráč smí upozornit na předčasně odkrytou kartu obránce.

 

Pravidlo  13:

Umělý upravený výsledek a možné pokutování viníka podle úvodního odstavce pravidla se uplatní jen v případě, že hláška byla přesunuta na druhou stranu zástěny.

 

Pravidlo  20:

Opakování dražby:

Dokud nejsou dražební karty odklizeny, je možnost prohlédnutí dražebních karet ekvivalentní opakování dražby. V prvém zdvihu, kdy je hráč oprávněn požadovat zopakování všech předchozích hlášek podle pravidla 20 C2, hráč obdrží písemné zopakování dražby soupeřem na stejné straně zástěny.

 

Vysvětlení hlášek:

1.    V průběhu dražby. Hráč je kdykoli oprávněn písemně požádat soupeře na stejné straně zástěny o vysvětlení dražby soupeře a obdrží písemné vysvětlení.

2.    V průběhu sehrávky. Hráč je oprávněn písemně požádat soupeře na stejné straně zástěny o vysvětlení dražby soupeře a obdrží písemné vysvětlení. Zástěna musí být po dobu dotazu i odpovědi spuštěna.

 

Pravidla 26 – 32 a 34 – 39:

V případě nesrovnalostí podle těchto pravidel se postupuje podle těchto zásad:

A.     Podnos nebyl přesunut. Soupeř na stejné straně zástěny upozorní na nesrovnalost a přivolá vedoucího. Vedoucí provede nápravu nesrovnalosti bez pokuty. Nesprávné hlášky nemohou být přijaty.

B.     Obě strany se provinily. Je-li nesprávná hláška přesunuta na druhou stranu zástěny a obě strany se provinily (v případě, kdy jedna strana učiní nesprávnou hlášku a druhá strana ji přesune na druhou stranu zástěny), oba hráči na druhé straně zástěny mají upozornit na nesrovnalost a přivolat vedoucího. Vedoucí vrátí podnos zpět a provede nápravu nesrovnalosti bez pokuty. Nesprávné hlášky nemohou být přijaty.

C.     Jedna strana se provinila. Je-li nesprávná hláška přesunuta na druhou stranu zástěny a jedna strana se provinila (v případě, kdy jedna strana učiní nesprávnou hlášku a poté ji přesune na druhou stranu zástěny), oba hráči na druhé straně zástěny mají upozornit na nesrovnalost a přivolat vedoucího. Vedoucí vrátí podnos zpět, provede nápravu a pokutuje provinilého hráče. Nesprávné hlášky nemohou být přijaty.

D.     Nesrovnalost není zpozorována. Je-li nesprávná hláška přesunuta na druhou stranu zástěny a hráči na druhé straně zástěny nesrovnalost nezjistí, potom jakmile se podnos vrátí na tu stranu zástěny, kde k nesrovnalosti došlo, nesprávná dražba zůstává v platnosti a bez pokuty; v případě nepřípustné hlášky se však uplatní pravidlo 35.

E.      Informace – oprávněná nebo neoprávněná. Informace z odvolaných hlášek jsou neoprávněné pro stranu, která se dopustila nesrovnalosti (jsou oprávněné pro stranu, která se nesrovnalosti nedopustila).

 

Pravidlo 33:

Současná hláška je zrušena bez pokuty.

 

Pravidlo 40:

Alertování.

Hráč alertuje vlastní konvenční hlášku na své straně zástěny. Jakmile-je podnos přesunut, hráči okamžitě alertují (naposledy učiněnou) konvenční hlášku partnera. Hráč odpovídá za to, že si je soupeř na jeho straně zástěny alertování vědom. Doporučuje se umístit kartu ALERT přes alertovanou hlášku a vrátit ji zpět do boxu až se souhlasem soupeře.

Konvenční karty.

Hráč může nahlížet do konvenční karty soupeře kdykoli během dražby.

 

Pravidlo 41A:

Zahajovací výnos mimo pořadí.

Hráč se má snažit zabránit jakémukoli výnosu mimo pořadí učiněnému soupeřem na své straně zástěny. Výnos lícem dolů je vzat zpět bez pokuty. Odkrytý výnos je vzat zpět bez pokuty, pokud nebyla zástěna zdvižena. Došlo-li k odkrytí zahajovacího výnosu mimo pořadí a poté byla zástěna zdvižena se zaviněním strany, která vynesla mimo pořadí a

-          na druhé straně zástěny bylo správně vyneseno, nesprávně vynesená karta se stává pokutovou kartou

-          na druhé straně zástěny nebylo správně vyneseno, nesprávně vynesená karta se považuje za výnos mimo pořadí a použije se pravidlo 55 MP97.

 

Pravidlo 73D:

Draží-li hráč za zástěnou příliš rychle, je žádoucí, aby se tempo přizpůsobilo normálnímu tempu dražby buďto přestávkou před učiněním hlášky (umístěním dražební karty mimo podnos) nebo přestávkou před přesunutím podnosu na druhou stranu zástěny.

 

Pravidlo 76:

Diváci: Divák nesmí sedět tak, aby mohl vidět na obě strany zástěny.


 

Příloha č.4:  Alertování

 

Rozsah alertování hlášek vychází z principů obsažených v MP97, zejména z principu aktivní etiky a principu úplného objasnění.

Hláška se alertuje, kdykoli se lze rozumně domnívat, že soupeř může potřebovat upozornění, případně vysvětlení použitého dražebního postupu[6]. Vysvětlení musí obsahovat veškeré informace dostupné na základě úhrnu všech partnerských dohod. Neočekává se, že soupeři budou klást “správné otázky”. Dotaz na vysvětlení může být formulován i nepřímo, tzn. na význam příbuzné hlášky, která nebyla použita (viz pravidlo 20F MP97). Alertují se všechna neformální ujednání v dlouhodobém partnerství či nesystémový význam hlášky, vícekrát použitý partnerem.

Alertování není možné zakázat.

Konvence (Definice, MP97):

Hláška, která na základě partnerské dohody předává jinou informaci než návrh konečného závazku ve jmenovaném (nebo naposledy jmenovaném) druhu závazku, nebo jinou informaci než informaci o honérové síle nebo délce (třílist nebo delší) v barvě nabídky.

Přirozené jsou hlášky, které nejsou konvenční.

Hlášky se alertují, pokud:

1.         jsou konvenční;

2.         jsou přirozené, ale jsou forsující nebo neforsující způsobem, jakým to soupeři neočekávají;

3.         jsou přirozené, ale jsou ovlivněny jinými dohodami, které soupeři neočekávají.

 

Přirozené hlášky

Pro účely alertování jsou následující hlášky považovány za přirozené:

1.   Hlášky v barvě, která nevypovídá o žádné jiné barvě; hláška ukazuje nejméně 4-list v prvním kole dražby a nejméně 3-list v dalších kolech.

2.         Hlášky v BT, které jsou limitované a neforsující a nevypovídají o žádné konkrétní barvě.

3.         Pas, který neslibuje hodnoty a nevypovídá o žádné konkrétní barvě.

4.   Pobídkové kontra na barvu soupeře na prvém až třetím stupni, pokud partner nedražil nebo pokud pasoval a neindikoval hodnoty; trestné kontra v ostatních případech[7].

5.   Rekontra ukazující alespoň invitující sílu (10+ HB proti zahájení 1 v barvě), připravenost hrát rekontrovaný závazek a nevypovídají o žádné konkrétní barvě.

 

Specifické případy

Alertují se hlášky, protože nejsou přirozené:

1.         Zahájení 1 v barvě (včetně 1§) připouštějící méně než 4-list v barvě zahájení.

2.         Pokusné hlášky (trial bids) v barvě, která může být kratší než 3-list.

3.         Pas ukazující hodnoty.

4.         Kontra na odpověď 1BT po zahájení 1 v barvě, které je pobídkové na barvu zahájení.

5.         Přijetí transferu.

6.         Každé soutěživé (kompetitivní: negativní, responsivní apod.) kontra[8].

 

Alertují se, protože jsou forsující nebo neforsující způsobem, jakým to soupeři neočekávají:

1.         Neforsující odpověď (partnera zahajitele) v nové barvě, nejedná-li se o případ, kdy

·         odpovídající již pasoval

·         soupeř kontroval zahájení

·         soupeř zasáhl přirozenými BT

·         odpověď je na úrovni celoherního závazku nebo vyšší

2.         Forsující jednoduché zvýšení po zahájení 1 v barvě[9]

3.         Forsující odpověď v barvě v pořadí po zahájení 1BT

4.         Preemptivní zvýšení skokem po zahájení 1 v barvě.

 

Alertují se hlášky, protože jejich význam je ovlivněn jinými dohodami, které soupeři neočekávají:

1.         První hláška v možné ‚canapé‘ sekvenci

2.         Rebid v možné ‚canapé‘ sekvenci, pokud tato barva může být kratší než první barva

3.   Rebid v BT v možné ‚canapé‘ sekvenci, pokud může ukrývat jinou barvu delší než první barvu

4.         Kontra na odpověď 1BT po zahájení 1 v barvě, které je pobídkové na barvu zahájení

5.   Ve sledech typu 1§-1¨-1BT, pokud hláška 1¨ vylučuje jeden nebo oba drahé čtyřlisty, hláška 1¨ se alertuje. V témže sledu, pokud hláška 1BT připouští drahý 4-list, se hláška 1BT rovněž alertuje.

6.   Alertují se zahajovací hlášky, pro které se používá alternativní bodové rozmezí v závislosti na stavu her nebo na zahajitelově pozici.

 

Nealertují se tyto konvenční hlášky:

1.         jakákoli hláška vyšší než 3BT s výjimkou konvenčních zahajovacích hlášek,

2.    hláška 2§ (Stayman) zaručující alespoň jeden drahý 4-list ve smyslu dotazu na drahý 4-list po přirozeném zahájení 1BT a odpověď 2¨, je-li používáno standardní schéma odpovědí: 2¨ nemá drahý 4-list, 2© nevylučuje pikový 4-list, 2ª vylučuje srdcový 4-list.

Pokud hráč ví, že partnerova hláška je konvenční, ale není schopen vysvětlit její význam, musí alertovat. Je-li tázán na význam hlášky, může odkázat na konvenční kartu, pokud je pravděpodobné, že informace je v konvenční kartě obsažena. Pokud informaci nelze z konvenční karty vyčíst, nebo je potřeba další vysvětlení, musí být přivolán vedoucí. Vedoucí může odvolat hráče od stolu a v jeho nepřítomnosti požádat o vysvětlení hráče, který konvenční hlášku použil.


 

Příloha č.5:  Klasifikace dražebních systémů

 

1.  Cíle

Cílem této klasifikace dražebních systémů je sjednotit klasifikaci dražebních systémů ČBS s politikou WBF/EBL a zajistit pro všechny soutěžící na turnajích ČBS rovné podmínky soutěže.

Změny a dodatky mohou vstoupit v platnost až po 2 měsících od vyhlášení.

2.  Definice

2.1. Obecné

         Poznámka:     Zmiňuje-li se v dalším textu síla, nejde jen o bodovou sílu, v úvahu se bere hrací síla listu – např. list xx-xxx-AKQJxxx-x lze považovat za silný, nikoli průměrný.

 

Průměrný list                                                     10-bodový list bez rozlohových hodnot

Slabý                síla listu alespoň o krále nižší než u prům. listu

Silný                 síla listu alespoň o krále vyšší než u prům. listu

Přirozené          hláška nebo zahrání, které není konvenční (dle definice v MPSB)

Délka               alespoň 3-list

Krátkost           max. dubl

Dlouhý zápas    zápas o 17 a více rozdáních

Krátký zápas                                                     zápas o méně než 17 rozdáních

2.2. Vysoce umělé systémy

Pro účely této klasifikace, Vysoce umělý systém (VUS) znamená jakýkoli systém, který obsahuje aspoň jeden z následujících rysů jako partnerskou dohodu:

a)    Zahajovací hláška PAS nevylučuje list standardně považovaný za hodný zahájení v barvě nebo v BT na prvém stupni

b)    Partnerská dohoda připouští zahajovací hlášku na prvém stupni, která je nebo může být slabší než PAS

c)         Zahájení na 1. stupni může být použito s listem o krále i více slabším, než je průměrný list

d)         Zahájení na 1. stupni slibuje v určité barvě buď délku nebo krátkost.

e)         Zahájení na 1. stupni slibuje buď délku v určité barvě nebo délku v jiné barvě.

Výjimka:  Ústanovení d) a e) se netýkají zahájení 1 v levné v systémech se silným trefem nebo kárem.

2.3. Rozdělení systémů

Popis systému bude označen aspoň jedním z následujících způsobů:

barevnou nálepkou;
příslušným jménem barvy;
zaškrtnutím v políčku na konvenční kartě vedle příslušné barvy – v souladu s následujícími popisy:

Zelený   Přirozený.

Modrý    Silný tref/káro, kde zahájení 1tref/káro je vždy silné.

Červený Umělý: tato kategorie zahrnuje všechny umělé systémy, které nespadají pod definici systémů VUS (viz níže definice Žlutého systému), nebo mezi systémy se silným trefem/kárem (viz Modrý).

  Příkladem může být systém, kde zahájení 1 tref má 3 varianty – přirozená trefová barva, pravidelný list konkrétní síly nebo silný tref; nebo systém, ve kterém se základní postupy (jiné než bodová pásma pro zahájení BT) mění v závislosti na pozici, manších apod.; nebo systém, který v potenciálně soutěžní dražbě používá konvenční 'slabé' či 'mnohovýznamové' hlášky (ať obsahují slabé varianty či nikoliv), jiné než ty, které jsou popsané v hlavní části WBF Convention Booklet

Žlutý      Vysoce umělý systém (VUS), jak je definován výše.

2.4. Hnědé konvence

Následující konvence nebo dohody jsou klasifikovány jako Hnědé:

a)  Jakékoli zahájení od 2 trefů do 3 piků, které:

i)        může být slabé (podle dohody může být použito se silou nižší, než je průměrná)
A ZÁROVEŇ
ii)       neslibuje nejméně 4-list ve známé barvě

Výjimka: Hláška vždy slibuje nejméně 4-list ve známé barvě, pokud je list slabý. Neslibuje-li alespoň 4-list, musí být list minimálně o krále silnější, než průměrný list. (Vysvětlení: když všechny slabé významy hlášky slibují alespoň 4-list ve známé barvě a silné významy list minimálně o krále silnější, než je průměrný list, nejedná se o Hnědou konvenci)

Výjimka: Zahájení 2 v levné slibující slabý dvoutrik (alespoň 5-list) v libovolné drahé barvě (může, ale nemusí, obsahovat i silné varianty), včetně zahájení, které ve slabé variantě nese dodatečnou informaci o ostatních barvách (např. Wilkosz).

b)  Zásah na přirozené otevření na 1. stupni, který neslibuje aspoň 4-list ve známé barvě

            Výjimka: přirozený zásah v NT

            Výjimka: jakýkoli cue-bid, který ukazuje silný list

            Výjimka: cue-bid známé barvy skokem jako dotaz na zádrž do 3NT

c)    Jakékoli slabé dvoubarevné hlášky na 2. nebo 3. stupni, které mohou být učiněny s jednou barvou 3-listou i kratší

d)  Klamavé hlášky povolované či dokonce požadované systémem.

e)    Žádné z předchozích omezení neplatí při obraně proti silným umělým zahájením nebo v obraně proti Hnědým konvencím či VUS metodám

Doplnění ke klasifikaci systémů (odstavec 2.3): užívá-li pár systém s nejméně jednou Hnědou konvencí, musí být tato informace uvedena hned vedle typu systému.

2.5. Šifrované signály (markování)

Jako doplnění k výše uvedeným omezením licitačních metod a konvencí, hráči nesmí užívat metody markování, kterými je sdělována zpráva nebo zprávy tak, že jim hlavní hráč nemůže rozumět, neboť šifrovací klíč je k dispozici pouze obráncům. (tzn. šifrované signály jsou zakázány)

2.6. Náhodná zahájení

Je zakázáno zahajovat s listy slabšími než 8 HCP, není-li typ listu dále definován.

3.  Povolené systémy na turnajích ČBS

Podle povolených a zakázaných systémů na turnajích pořádaných ČBS jsou soutěže rozděleny do tří kategorií:

Kategorie 1:      Na těchto soutěžích budou povoleny všechny druhy systémů (za podmínky náležitého objasnění), ale družstvo užívající VUS systém musí předložit konvenční karty předem v souladu s propozicemi a bude omezeno v právech na posazení takto:

Kdykoli se tým, jehož alespoň jeden pár užívá VUS systém, utká s týmem, který takový pár nemá, tým s VUS bude hostující tým a sedá si první ve všech sestavách utkání.

Hrají-li proti sobě dva týmy, které používají VUS, nejsou zavedena žádná speciální opatření.

Kategorie 2:      Užívání VUS je zakázáno.

Hnědé konvence budou povoleny (za podmínky náležitého objasnění), ale hráči, kteří je používají, musí předložit své konvenční karty předem v souladu s propozicemi. Zároveň musí být poskytnuty zásady doporučené obrany proti těmto konvencím.

Kategorie 3:      Užívání VUS i Hnědých konvencí je zakázáno.

 

Propozice soutěže stanoví, do které z výše uvedených kategorií soutěž spadá. Nestanoví-li propozice jinak, je soutěž kategorie 3.

 

4.  Popis systému

V soutěžích kategorie 1, kde jsou VUS povoleny, je každý pár, užívající takovýto systém, povinen (navíc ke standardně vyplněným konvenčním a doplňkovým kartám) na začátku soutěže předložit kompletní systém v českém nebo anglickém jazyce.

Páry, které užívají Zelené, Modré a Červené systémy, je předkládat nemusí, nicméně je jim doporučeno, aby i ony na začátku soutěže předložily svůj kompletní systém.

Pokud dvojice před začátkem turnaje předloží svůj kompletní systém, vedoucí turnaje i odvolací výbor jej pokud možno využijí při rozhodování o správnosti vysvětlování u stolu.

 

5.  Konveční karty a Doplňkové karty

Princip náležitého objasnění vyžaduje, aby soutěžící plně objasnili všechny konvence a dohody vyžadující přípravu obrany. K tomuto účelu používají páry Doplňkové karty (Supplementary Sheets) jako přídavek ke konvenčním kartám.

Formát Doplňkových karet není pro žádné soutěže přesně určen, za předpokladu, že jednotlivé body na Doplňkové kartě jsou správně očíslovány, aby odpovídaly číslovaným odkazům na konvenční kartě. Doplňkové karty musí být dobře čitelné a jednotlivé (očíslované) body musí být odděleny výraznými silnými čarami. Ačkoli je na místě stručnost, zvláště pro soutěže kategorie 2 a kategorie 3, nesmí tím utrpět princip úplného objasnění.

Všechny konvence a dohody vyžadující přípravu obrany musí být uvedeny v přední pravé části konvenční karty. Musí být vysvětleny a plně rozepsány (včetně dohod v soutěžní dražbě) v příslušné části konvenční karty, nebo pokud tam není dostatečné místo, v prvních bodech na Doplňkové kartě.

Přední pravá část konvenční karty musí obsahovat:

       i)   Všechna umělá zahájení (kromě silných zahájení 1 tref nebo 2 trefy)

       ii)  Odpovědi na přirozená zahájení, které jsou slabé a konvenční

      iii)   Všechny konvenční obranné hlášky používané na přirozená zahájení jedna v barvě (všechny dvoubarevné zásahy by měly být popsány detailně; nejlepší způsob, jak to udělat, je napsat: „Dvoubarevky“ a připojit příslušné číslo bodu na Doplňkové kartě, který uvádí detaily).

Jestliže hráč použije jakoukoli hlášku, která by zde měla být popsána, ale která byla vynechána, a jeho protivníci se nedostanou do svého nejlepšího závazku, bude se obvykle předpokládat, že byli poškozeni tím, že neměli možnost připravit si obranu. Provinilý pár může být potrestán procedurální pokutou.

Kterýkoli pár hrající VUS nebo používající Hnědou konvenci má zvláštní povinnost uvést kompletní vysvětlení všech takových hlášek a následných pokračování (zvláště soutěžních pokračování). Jestliže pár použije dražbu, která není plně popsána, pak nastává stejná situace popsaná v předchozím odstavci.

Pro každý turnaj kategorie 1 nebo 2 stanoví propozice datum uzávěrky příjmu popisů systému a adresu, na kterou musí hráči používající VUS nebo Hnědé konvence poslat popis systému (resp. úplný popis Hnědých konvencí u hráčů nepoužívajících VUS) a konvenční karty spolu s kontakty (nejlépe emailovými adresami) na osoby schopné nejlépe zodpovědět dotazy ohledně systému. Hráči mají povinnost získat takové informace, aby mohli splnit tento požadavek. Při nesplnění tohoto požadavku nebude hráčům užití VUS nebo Hnědých konvencí povoleno. Problémy se systémy by měly být oznámeny předsedovi Soutěžně organizační komise nebo jeho zástupci ve shodě s propozicemi soutěže.

Po vypršení termínu pro odeslání systému budou pro změny konvenčních karet a Doplňkových karet u VUS systémů a Hnědých konvencí platit následující pravidla:

a) Odstranění údaje bude povoleno po souhlasu předsedy Soutěžně organizační komise nebo jeho zástupce.

b) Nahrazení dohody jinou dohodou nebo přidání nové dohody, která není Hnědou konvencí, bývá obvykle povoleno. Dobu, od níž může být nová dohoda používána, určí předseda Soutěžně organizační komise, ale obvykle tato nová dohoda bude moci být použita až následujícího dne po jejím zveřejnění pro ostatní soutěžící.

c) Nebude povoleno ani nahrazení jedné Hnědé konvence jinou Hnědou konvencí, ani přidání nové Hnědé konvence.

Je důležité, aby si hráči uvědomili, že výše uvedená pravidla budou striktně vyžadována.

 

6.  Obrana proti Žlutým systémům (VUS) a Hnědým konvencím

Pro soutěže v kategorii 1 budou platit následující pravidla obrany proti VUS systémům.

i) Pár hrající proti páru používajícímu VUS předá soupeři dvě (dobře čitelné) kopie své obrany proti VUS v příslušném čase a na příslušném místě před začátkem příslušného sezení, tak jak bude uvedeno v propozicích soutěže. Takovéto obrany jsou považovány za součást konvenční karty.

ii) Při přípravě obrany proti VUS mají páry používající Zelený, Modrý nebo Červený systém dovoleno změnit svůj systém včetně zahájení. Páry používající VUS změnit zahájení dovoleno nemají.

iii) Pár používající VUS musí písemně informovat své soupeře (dvě dobře čitelné kopie) o své protiobraně před startem daného sezení. Při přípravě této protiobrany nemají páry používající VUS dovoleno změnit žádný z vysoce umělých aspektů svého systému.

V soutěžích kategorie 1 a kategorie 2 budou pro páry hrající proti soupeřům používajícím Hnědé konvence platit následující pravidla:

Pár si může připravit psanou obranu proti jakékoli Hnědé konvenci. Taková obrana bude předána soupeřům (dvě dobře čitelné kopie) v příslušném čase a na příslušném místě před začátkem příslušného sezení, jak bude upřesněno v propozicích soutěže. Psané obrany proti Hnědým konvencím jsou považovány za část konvenční karty.

 

7.  Počet systémů povolený pro jeden tým

V týmových soutěžích kategorie 1 může každý tým používat nejvýše 4 systémy, které jsou Červené nebo Žluté, z nichž přitom mohou být maximálně 3 Žluté. Systém, pro účely tohoto bodu, může obsahovat různé metody pro různé stavy manší.

Oba členové páru musí používat stejné metody v dražbě i sehrávce.


 

[1] Definice jednoduchých systémů viz příloha SŘ: Klasifikace dražebních systémů.

[2] Definice vysoce umělých systémů (VUS) viz příloha SŘ: Klasifikace dražebních systémů.

[3] Vzhledem k organizačním podmínkám soutěže mohou propozice upravovat způsob a lhůtu pro předání.

[4] Pokud jsou však hráči schopni usoudit na základě stylu a partnerských zkušeností na pravděpodobný význam hlášky, na žádost soupeře musí být tato informace sdělena.

[5] Rozdání odehraná náhradním hráčem jmenovaným vedoucím soutěže podle pravidla 16B2 MP97 a rozdání nesehraná z viny soupeře se pro tento účel považují za sehraná v platné sestavě.

[6] Předpokládá se, že soutěžní hráči mají základní přehled o dražebních postupech obvyklých dražebních systémů soupeřů. S ohledem na výkonnost hráčů se očekává, že hráči jsou schopeni do jistého stupně ochránit sami sebe.

[7] Pokud partner trestně pasuje vaše pobídkové kontra, ukazuje tím hodnoty; každé další pobídkové kontra se proto alertuje a trestné kontra se nealertuje.

[8] Za soutěživé (kompetitivní) se považuje jakékoli kontra, které předpokládá, že partner bude s přihlédnutím k charakteru svého listu dále dražit nejméně ve 25% případů.

[9] Také po zásahu soupeře v barvě nebo v BT v pořadí.